skuska

testujem

 

=
________________________

 

S pozdravom

 

Du=B9an Masaryk

&nbsp=
;

mobil:&=
nbsp;+421 905 641 714

email: info@xyz.sk

 

quantiXx s.r.o.

K=FAtovsk=E1 507/3

972 11 =
Lazany

mobil : +421 905 641 714

email: info@xyz.sk=

 

 

=
T=E1to elektronick=E1 spr=E1va m=F4=BEe obsahova=BB d=F4vern=E9 alebo chr=
=E1nen=E9 inform=E1cie a je v=FDlu=E8ne ur=E8en=E1 adres=E1tovi. D=F4v=
ernos=BB a pr=E1va spojen=E9 s inform=E1ciami nie s=FA dotknut=E9 ich chybn=
=FDm zaslan=EDm. V pr=EDpade, =BEe nie ste zam=FD=B9=B5an=FDm adres=E1tom t=
ejto elektronickej spr=E1vy vedzte, =BEe ak=E9ko=B5vek jej zverejnenie, kop=
=EDrovanie, roz=B9irovanie alebo ak=E9ko=B5vek rozhodnutie na jej z=E1klade=
je neopr=E1vnen=E9 a m=F4=BEe byt pova=BEovan=E9 za protipr=E1vne. Ak ste =
t=FAto elektronick=FA spr=E1vu dostali omylom, pros=EDme V=E1s o vymazanie =
tejto elektronickej spr=E1vy a jej k=F3pi=ED a o upovedomenie odosielate=B5=
a.

 


Bez vi=
r=F9. www.avast.com

=